PhD v kinantropologii

Všeobecné informace

Popis programu

V oboru kinantropologie existují následující oblasti specializace podle zaměření jednotlivých uchazečů:

 • Antropomotorika
 • Přizpůsobené fyzické aktivity
 • Biomechanika
 • Didaktika tělesné výchovy a sportu
 • Filozofie a sociologie tělesné kultury
 • Fyziologie cvičení
 • Funkční antropologie
 • Cvičení a sportovní psychologie
 • Rekreologie
 • Senzomotorika a patokinesiologie

Obsah doktorského studia

Obsah doktorského studijního programu je určen individuálním studijním plánem, který je schválen oborovou komisí DSP na návrh školitele. Obsah studie zahrnuje:

 • metodologie vědy,
 • vědecké disciplíny vztahující se k tématu disertační práce,
 • výzkum pod vedením vedoucího a jeho vyvrcholení disertační prací.

Tematické zaměření dizertační práce určuje školitel, kterého jmenuje děkan fakulty.

Student musí dále absolvovat zkoušku v anglickém jazyce v průběhu studijního programu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška ke studiu na DSP se řídí §48 a §49 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá vnitřním normám Univerzity Palackého (studijní a zkušební kód UP, Olomouc - část III.).

Přijetí na studium DSP závisí na přijímací zkoušce. Důležitou součástí přijímací zkoušky je zkouška anglického jazyka. Ve výjimečných případech může být požadovaná úroveň znalostí anglického jazyka kompenzována dokladem o dobré znalosti některého ze světových jazyků; za tímto účelem musí být doklad v úřední podobě (osvědčení o státní zkoušce, zahraniční osvědčení atd.).

Před přijímací zkouškou je potenciální doktorand povinen kontaktovat některé z školitelů a řádně konzultovat možnost přijetí kromě předběžného vymezení témat doktorské práce. Upozorňujeme, že kapacita supervizorů je omezená a bez předchozího souhlasu supervizora s DSP není možné.

Přijímací zkouška se skládá z:

 1. Znalost anglického jazyka (čtení a překlad odborného textu). Pokud máte osvědčení o státní zkoušce nebo jiný příslušný dokument, přiložte jej prosím spolu s přihláškou.
 2. Odborný odkaz dvou osob, které jsou způsobilé rozhodnout o předchozích vědeckých a dovednostních činnostech žadatele (návrh na vypracování odkazu je uveden v dodatku).
 3. Jméno odborníka, s nímž uchazeč jednal jako příslušný nadřízený.
 4. V případě, že žadatel přispěl nebo publikoval ve vědeckých časopisech, je povinen předložit písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací a případně i jejich přezkoumání.
 5. U přijímací zkoušky se předpokládá, že uchazeč má komplexní přehled a základní orientaci v otázkách týkajících se biologických, motorických, fyzických a pedagogicko-psychologických problémů pohybu.

Návrh na vypracování reference by měl zahrnovat tyto oblasti:

 1. Jak dlouho znáte žadatele a v jakých profesních schopnostech?
 2. Do jaké míry je žadatel úspěšný ve srovnání s ostatními studenty, kolegy, spolužáky apod.?
 3. Charakterizujte žadatele z pohledu předpokládaných vědeckých pracovních schopností, kreativity, jazykových dovedností a předpokladů pro publikace atd.
 4. Uveďte obecné schopnosti žadatele týkající se studia a dalších rysů osoby včetně všech zásluh a nedostatků.
 5. Uchazeč má vynikající - velmi dobrou - dobrou - kvalifikaci pro doktorské studium na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.

Důležitá informace

Školné pro studenty doktorského studia je 3.000 EUR za každý akademický rok. Univerzita Palackého si klade za cíl přilákat vynikající studenty bez ohledu na jejich původ a finanční možnosti. Fakulta tělesné kultury zve vynikající studenty, aby se ucházeli o roční stipendium JL Fischera . Maximální cena je 4 000 EUR za akademický rok (400 EUR / měsíc), která pokrývá nejen školné, ale částečně i životní náklady. Stipendium může být uděleno opakovaně.

Uzávěrka přihlášek: 31. března 2020
Přihlaste se na: https://admission.upol.cz/

Centrum pro kinantropologický výzkum

Centrum kinantropologického výzkumu bylo založeno 1. ledna 2005 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palacky v Olomouci. Zaměřuje se na výzkum v oblasti pohybové aktivity a nečinnosti ve vztahu k životnímu stylu a zdraví českých obyvatel. Je složeno jako interdisciplinární pracoviště. Zároveň má koordinační a konzultační funkci v oblasti monitorování PA pro země střední Evropy.

Poslední aktualizace Srp 2020

Informace o škole

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Méně