Magistr Zdravého Stárnutí A Kvalita Života - tváří v tvář (Interuniversity)

Všeobecné informace

Popis programu

popis

Název: Magisterský titul ze zdravého stárnutí a kvality života, University of León a University of Basque Country

Odpovědné pracoviště: Fakulta zdravotnických věd

Střediska, ve kterých se vyučuje: Fakulta zdravotnických věd ULE a Lékařská fakulta (UPV / EHU)

Typ výuky: On-site

Počet nabízených nových vstupních míst: 15

Jazyky, ve kterých se název vyučuje: španělština

kompetence

obecné dovednosti

C1.- Navrhnout epidemiologické studie, jakož i vyvinout a validovat nástroje sběru dat, vyškolit pracovníky odpovědné za shromažďování údajů a dohlížet na práci v terénu, vědět, jak spravovat databázi a provádět odpovídající statistické analýzy k zodpovězení otázek. vyšetřování.

C2.- Provádět systematický přezkum a syntézu literatury v oblasti výzkumu potenciálně financované veřejnou nebo soukromou výzkumnou agenturou, jakož i psaní potenciálně publikovatelných rukopisů v renomovaných vědeckých časopisech.

C3.- Aplikovat epidemiologickou metodu při zkoumání příčin nemocí, při sanitární péči a při klinickém managementu starších osob.

C4.- Začlenit vědecký výzkum a praxi založenou na důkazech jako profesionální kulturu do zdravotnických věd a do sociálně-hygienických oborů souvisejících se staršími lidmi.

C5.- Působit jako odborníci v oblasti sociálně-zdravotní péče, vykonávat své povinnosti na úrovni excelence v akademických institucích, asistenčních, sociálních a populačních centrech a v profesionální praxi péče o seniory v závislých střediscích Veřejná správa

specifické dovednosti

A1.- Aktualizovat znalosti o teoriích o normálním procesu stárnutí a patofyziologii procesu stárnutí.

A2.- Aktualizovat znalosti o nejčastější a mimořádné patologii starších osob a patofyziologii a patogenezi nemocí a stavů u starších dospělých.

A3.- Znát činnosti odborníků v sociální a zdravotní oblasti, cvičení a pomoc starším osobám.

A4.- Znát metodiku revitalizace uplatňovanou u starších osob a navrhnout intervenční plány ke zlepšení kvality života seniorů.

A5.- Znát metodiku péče o seniory a navrhnout intervenční plány ke zlepšení kvality života seniorů.

A6.- Spolupracovat na návrhu multidisciplinárního intervenčního plánu pro sociálně-zdravotní péči o seniory a navrhnout intervenční plány pro sociálně-zdravotní péči a specifické programy fyzického cvičení pro seniory postižené nejčastějšími patologiemi.

A7.- Intervene v podpoře zdraví, prevenci nemocí a péči o závislé osoby ve starší populaci, a to ze všech sociálně-zdravotních aspektů.

A8.- Znát a používat protokoly a postupy aplikované na zdravotní a sociálně-zdravotní realitu.

A9 Kritická a komunikační schopnost veřejně zpracovávat a obhajovat vysvětlení a argumenty a teze podle různých teoreticko-praktických perspektiv týkajících se zdravého stárnutí a kvality života seniorů.

A10.- Výzkumná kompetence k vývoji monografického díla na základě předchozího zájmu a logického a přenosného metodického procesu.

A11.- Schopnost získávat vědecké informace vztahující se k předmětu studia, organizovat je, kriticky je analyzovat a zpracovat syntézu jeho obsahu, navrhnout jejich strategické plánování a rozvíjet dovednosti pro správu počítačových a vědeckých nástrojů.

A12.- Aktualizovat znalosti o zdrojích a nástrojích studia souvisejících oborů (geografie, demografie, rozvojová spolupráce atd.) Studijním oborem a znát vhodnou metodologii pro praktický rozvoj a začlenit informace pro lepší porozumění prostředí obyvatelstva, větší a tak být schopen zasahovat do zlepšování zdraví a jejich kvality života.

A13.- Schopnost kritizovat, aplikovat a vybírat výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti psychologie cvičení a sportu u starších lidí, jakož i schopnost popsat a provádět experimentální návrhy.

A14.- Znát a spravovat vědecké informace a používat metaanalytické techniky jako strategii syntézy příslušných informací o metodických strategiích měření a hodnocení vlivu fyzické aktivity a cvičení u starších lidí na různé psychologické parametry a na životní styl, stejně jako znát různé psychologické dotazníky týkající se sportovní psychologie a učení se vybrat ty nejvhodnější podle cílů studie.

A15.- Znát možnosti technologií (IKT, sítě, online platformy, robotika atd.) V oblasti zdraví, cvičení a pomoci starším osobám.

Přístup a vstup

Královská vyhláška 861/2010 ze dne 2. července, kterou se mění královská vyhláška 1393/2007 ze dne 29. října, kterou se stanoví organizace oficiálního vysokoškolského vzdělávání, zřizuje:

Ve vztahu k PŘÍSTUPU (článek 16):

  1. Pro přístup k oficiálním magisterským studiím bude nutné mít k dispozici oficiální španělský univerzitní titul nebo jiný vydávaný vysokoškolskou institucí patřící jinému státu, který je součástí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který jej zmocňuje k přístupu k vyučování Pán
  2. Rovněž absolventi mají přístup ke vzdělávacím systémům mimo evropský vysokoškolský prostor, aniž by museli schvalovat své tituly, poté, co univerzita potvrdí, že akreditují úroveň odborné přípravy odpovídající odpovídajícím oficiálním španělským vysokoškolským diplomům a že Ve vydávající zemi mají nárok na postgraduální vzdělávání. Přístup touto cestou v žádném případě neznamená homologaci předchozího titulu, který má zúčastněná strana, ani její uznání pro jiné účely, než pro získání magisterského učení.

Pokud jde o PŘIJETÍ (článek 17):

  1. Studenti mohou být přijati na magisterský titul podle zvláštních požadavků a kritérií pro hodnocení zásluh, které jsou, pokud je to vhodné, specifické pro vysokoškolský magisterský titul nebo zřízené univerzitou.
  2. Univerzita bude zahrnovat postupy a požadavky pro přijetí do studijních plánů, které mohou zahrnovat doplňkové kurzy v některých oborech, v závislosti na předchozím školení akreditovaném studentem. Tyto doplňky k odborné přípravě mohou být součástí magisterského studia za předpokladu, že celkový počet kreditů, které mají být vzaty, nepřesáhne 120. V každém případě, ať už jsou nebo nejsou součástí magisterského titulu, budou kredity odpovídající příplatkům za výcvik mít pro účely veřejných a koncesních cen. stipendií a studijních pomůcek zohlednění kreditů na úrovni Master.
  3. Tyto systémy a postupy by v případě studentů se specifickými vzdělávacími potřebami odvozenými z postižení měly zahrnovat vhodné podpůrné a poradenské služby, které posoudí potřebu přizpůsobení učebních osnov, itinerářů nebo alternativních studií.
  4. Přijetí v žádném případě neznamená žádnou změnu akademických účinků a případně odborníků, kteří odpovídají předchozímu titulu, který má zúčastněná strana, ani jejich uznání pro jiné účely, než pro účely vykonávání magisterského studia.
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más.

Existen al menos diez razones para escoger León como destino académico aunque estamos seguros de que tú encontrarás muchas más. Méně
León , Ponferrada + 1 Více Méně