Magistr ve fyzioterapii

Všeobecné informace

Popis programu

Absolventi fyzioterapie jsou kvalifikováni pro paramedickou zdravotnickou profesi. Je oprávněna poskytovat ošetření v rámci preventivní, diagnostické, nápravné a rehabilitační péče, která může být poskytnuta v zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních zařízení a specializovaných oddělení, zařízení sociální péče, lázeňských a sportovních zařízení. Je obdařena praktickými dovednostmi v plném rozsahu fyzioterapie, působí nezávisle a používá široké spektrum fyzioterapeutických metod, včetně terapeutických postupů založených na fyzikálních činitelích. Je schopen posoudit účinek aplikované terapie. Terapeut je obdařen znalostmi a dovednostmi, které odpovídají předpisům WCPT.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Žadatel je povinen připojit k žádosti formulář / motivační dopis b / potvrzení sportovního doktora, že je schopen studovat na fakultě tělesné výchovy a sportu, c / doklad o dosažené kvalifikaci (např. Legalizovaná kopie dokumentů osvědčení o ukončení středního vzdělání v případě bakalářského programu nebo ověřená kopie bakalářského diplomu v případě následného magisterského studijního programu), d / životopis a doporučení pro studium , e / mezinárodně uznávané certifikáty, které prokazují dovednosti žadatele v anglickém jazyce. Všechny dokumenty musí být oficiálně přeloženy do češtiny nebo angličtiny.


Podmínky přijetí

Přijímání do magisterského studia je podmíněno ukončením středního vzdělání potvrzeného maturitní zkouškou. Přístup k postgraduálnímu studiu (magisterský program) je podmíněn dokončeným vzděláním v jakémkoli typu studijního programu.

Způsob ověření:


Požadavky na zdravotní způsobilost

Žadatelé musí připojit legalizovanou kopii dokladů potvrzujících ukončení bakalářského titulu (všeobecné osvědčení o vzdělání), potvrzení udělené sportovním doktorem, že uchazeč je schopen studovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde je zvýšené fyzické napětí očekávaný.


Různé požadavky na přijetí podle § 49 odst. 3.

Přístup k postgraduálnímu studiu (magisterský program) je podmíněn ukončeným vzděláním v oboru fyzioterapie.


Doklad o dosažené kvalifikaci

Žadatel, který ukončil předchozí vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, musí předložit jeden z následujících dokladů: doklad získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách, který dokládá všeobecné uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, pokud se v České republice v souladu se svými mezinárodními smlouvami považuje za automaticky rovnocenný bez dalších administrativních postupů (vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska nebo Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělávání, který má posoudit fakulta (za poplatek ve výši 690 Kč). Podrobné informace o způsobu prokazování splnění požadavku na absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu pro absolventy zahraničních vysokých škol jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty v sekci Samofinancovaní studenti (Bc. A magisterské studium) - https: //www.ftvs.cuni.cz/FTVSEN-30.html. Žadatel musí zaslat písemnosti v tištěné podobě poštou (dokumenty nelze zaslat e-mailem) na adresu fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6 nejpozději 31. 7. 2019. Poplatky se platí spolu s úhradou poplatku za přijímací řízení nebo v případě, že žadatel požádá o posouzení jeho zahraničního vzdělání v přijímacím řízení.


Poznámky k aplikaci:

Žádosti musí být předloženy online a platby musí být provedeny do 31. července 2019 do 11:59:59. Po vyplnění žádosti online bude informační systém generovat šestimístný kód pro každého žadatele, který musí být použit jako specifický symbol při platbě správního poplatku. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile je aplikace dokončena, musí být odeslána (kliknutím na tlačítko Odeslat), aby byla platná. Žádosti podané online by neměly být vytištěny a zasílány poštou. Žadatelé, kteří řádně vyplní formulář žádosti nebo nepotvrdí platbu poplatku za podání žádosti, budou fakturu informováni a požádáni o nápravu nedostatků v přiměřené lhůtě. V případě, že v tomto okamžiku nedojde k odstranění nedostatků, bude aplikace považována za neplatnou. Správní poplatek nebude vrácen.

U žadatelů v cizích jazycích není vyžadována přijímací zkouška.


Profil absolventa

Absolvent je odborník na zdravotní péči kvalifikovaný pro specializovanou fyzioterapeutickou péči v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče, která může být poskytnuta v zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních zařízení, zvláštních oddělení, zařízení sociální péče, lázní a sportovních zařízení. Poskytuje schopnost jednat nezávisle a využívat široké spektrum fyzioterapeutických metod, včetně terapeutických postupů založených na fyzikálních činitelích. Je schopen posoudit účinek aplikované terapie a má odpovídající odborné zázemí pro praktické a teoretické výchovné vedení. Terapeut je obdařen znalostmi a dovednostmi, které odpovídají předpisům WCPT.

Poslední aktualizace Leden 2019

Informace o škole

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University.

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University. Méně