Bakalář ve fyzikální terapii

Všeobecné informace

Popis programu

Absolventi fyzioterapie jsou kvalifikováni pro paramedickou zdravotnickou profesi. Je oprávněna poskytovat ošetření v rámci preventivní, diagnostické, nápravné a rehabilitační péče, která může být poskytnuta v zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních zařízení a specializovaných oddělení, zařízení sociální péče, lázeňských a sportovních zařízení. Je obdařena praktickými dovednostmi v plném rozsahu fyzioterapie, působí nezávisle a používá široké spektrum fyzioterapeutických metod, včetně terapeutických postupů založených na fyzikálních činitelích. Je schopen posoudit účinek aplikované terapie. Terapeut je obdařen znalostmi a dovednostmi, které odpovídají předpisům WCPT.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Žadatel je povinen připojit k žádosti formulář / motivační dopis b / potvrzení sportovního doktora, že je schopen studovat na fakultě tělesné výchovy a sportu, c / doklad o dosažené kvalifikaci (např. Legalizovaná kopie dokumentů osvědčení o ukončení středního vzdělání v případě bakalářského programu nebo ověřená kopie bakalářského diplomu v případě následného magisterského studijního programu), d / životopis a doporučení pro studium , e / mezinárodně uznávané certifikáty, které prokazují dovednosti žadatele v anglickém jazyce. Všechny dokumenty musí být oficiálně přeloženy do češtiny nebo angličtiny.


Podmínky přijetí

Přijímání do bakalářského studia je podmíněno ukončením středního vzdělání potvrzeného maturitní zkouškou.

Způsob ověření:


Požadavky na zdravotní způsobilost

Žadatelé musí připojit legalizovanou kopii dokladů potvrzujících ukončení studia v případě středního vzdělání (všeobecné osvědčení o vzdělání), potvrzení ze strany sportovního lékaře, že žadatel je schopen studovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde je zvýšené fyzické napětí očekávaný.


Různé požadavky na přijetí podle § 49 odst. 3.

Doklad o dosažené kvalifikaci

Žadatel, který ukončil předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, musí předložit jeden z následujících dokladů: doklad o tom, že zahraniční doklad o dosažení středoškolského vzdělání je obecně uznáván jako rovnocenný nebo platný v České republice (tzv. nostrifikace ") nebo dokladem o udělení evropské maturity nebo zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání ukončeným maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky považován za rovnocenný v souladu s mezinárodními smlouvami bez dalšího správního řízení (maturitní maturita ze Slovenska, Polska, Maďarska nebo Slovinska) nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který má fakulta hodnotit (za poplatek ve výši 690 Kč). Podrobné informace o způsobu prokazování splnění požadavku na získání středního vzdělání s maturitní maturitou pro absolventy středních škol jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty v sekci: Studenti samofinancování (bakalářské a magisterské studium ) - https://www.ftvs.cuni.cz/FTVSEN-30.html. Žadatel musí zaslat písemnosti v tištěné podobě poštou (dokumenty nelze zaslat emailem) na adresu fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6 nejpozději do 31.7. 2019. Platba poplatku se provádí společně s úhradou poplatku za přijímací řízení nebo při žádosti o posouzení jeho zahraničního vzdělání v přijímacím řízení.


Poznámky k aplikaci:

Žádosti musí být předloženy online a platby musí být provedeny do 31. července 2019 do 11:59:59. Po vyplnění žádosti online bude informační systém generovat šestimístný kód pro každého žadatele, který musí být použit jako specifický symbol při platbě správního poplatku. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile je aplikace dokončena, musí být odeslána (kliknutím na tlačítko Odeslat), aby byla platná. Žádosti podané online by neměly být vytištěny a zasílány poštou. Žadatelé, kteří řádně vyplní formulář žádosti nebo nepotvrdí platbu poplatku za podání žádosti, budou fakturu informováni a požádáni o nápravu nedostatků v přiměřené lhůtě. V případě, že v tomto okamžiku nedojde k odstranění nedostatků, bude aplikace považována za neplatnou. Správní poplatek nebude vrácen.

U žadatelů v cizích jazycích není vyžadována přijímací zkouška.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University.

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University. Méně